Bremswegje 8c, Oud Gastel
+ (31) 0165 51 44 44

Algemene Voorwaarden

Bekijk hier onze algemene voorwaarden.

Algemene Voorwaarden VP Dutch

Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en werkzaamheden zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing, zoals deze op 2 juni 2015 onder nummer 16/2015 zijn gedeponeerd bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda. De Algemene Voorwaarden kunnen op deze website worden geraadpleegd en worden op eerste verzoek kosteloos toegezonden.

 

Door het plaatsen van een bestelling of een verzoek om een advies via deze website verklaart u met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden akkoord te gaan en de inhoud daarvan hebben geraadpleegd.

Onze Voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

1.1 Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen te worden.

Artikel 2 Aanbiedingen

2.1 Al onze aanbiedingen zijn, ook wat de prijzen betreft, steeds vrijblijvend. De vrijblijvende aanbiedingen kunnen ook -in afwijking van het bepaalde in art. 219, lid 2 boek 6 NBW- na de aanvaarding worden herroepen tot het moment dat de verkoper uitdrukkelijk met de aanvaarding van het aanbod is akkoord gegaan.

2.2 Wij behouden ons het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren, dan wel onder rembours te leveren.

Artikel 3 Overeenkomst

3.1 Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met ons eerst dan tot stand nadat wij een opdracht schriftelijk hebben aanvaard, respectievelijk hebben bevestigd, waarbij de datum van de bevestiging bepalend is. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de wederpartij daartegen onmiddellijk schriftelijk geprotesteerd heeft.

3.2 Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, binden ons slechts indienen deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.

3.3 Voor transacties waarvoor naar aard en omvang geen offerte c.q. geen opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen drie (3) werkdagen.

Artikel 4 Prijzen

4.1 Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen gebaseerd op aflevering Franco huis en exclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten.

Artikel 5 Levering

5.1 Opgave van de levertijd geschiedt altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De opgegeven levertijd is daarmee uitdrukkelijk geen fatale termijn.

5.2 Wanneer een onjuist aantal zaken, dan wel zichtbaar beschadigde zaken wordt/worden afgeleverd, dient de wederpartij op de aflevering bon, de factuur en/of de vervoersdocumenten deze tekortkomingen te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan de wederpartij geacht wordt hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

6.1 Onze aansprakelijkheid zal te allen tijde beperkt zijn tot het factuurbedrag van de betreffende order.

Artikel 7 Reclames

7.1 Klachten omtrent het geleverde dienen, buiten het hierboven in art.5 opgemerkte, binnen acht (8) dagen na aflevering van de zaken schriftelijk bij ons te worden gemeld. Bij gebreke hiervan vervalt elke aansprakelijkheid onzerzijds.

7.2 Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na onze voorafgaande schriftelijk toestemming, onder door ons te bepalen voorwaarden.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud

8.1 Alle geleverde en nog te leveren zaken blijven uitsluitend ons eigendom totdat alle vorderingen die wij op de wederpartij hebben of zullen verkrijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in artikel 3.92, lid 2 BW, volledig zijn betaald

8.2 Zolang de eigendom van de zaken niet op de wederpartij is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of aan derden enig ander recht daarop verlenen, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf. De wederpartij verplicht zich op eerste verzoek van ons mee te werken aan de vestiging van een pandrecht op de vorderingen die de wederpartij uit hoofde van doorlevering van zaken op zijn afnemers verkrijgt of zal verkrijgen.

8.3 De wederpartij is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van ons te bewaren.

8.4 Wij zijn gerechtigd de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de wederpartij aanwezig zijn terug te nemen indien de wederpartij in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. De wederpartij zal ons te allen tijde toegang verlenen tot zijn terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de zaken en/of ter uitoefening van onze rechten.

Artikel 9 Ontbinding

9.1 In geval van faillissement, surseance van betaling, opschorting van betaling, liquidatie van de wederpartij, of zijn overlijden, zijn wij gerechtigde de order zonder ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren en het onbetaald gebleven gedeelte van het geleverde terug te vorderen. Eén en ander laat onze rechten op schadevergoeding onverlet.

9.2 In de lid 1 genoemde gevallen wordt elke vordering van ons op de wederpartij direct en volledig opeisbaar.

Artikel 10 Betaling

10.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient de betaling contant bij (af)levering te geschieden zonder enige korting, of middels storting of overmaking op een door ons aangegeven bank- of girorekening binnen 10 dagen na factuurdatum.

10.2 Wij zijn gerechtigd een kredietbeperking toeslag van tenminste 1% in rekening te brengen. Deze toeslag kan door de wederpartij van het factuurbedrag afgetrokken worden, indien binnen 10 dagen volledige betaling plaatsvindt.

10.3 Alle door de wederpartij verrichte betalingen en strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door ons gemaakte invorderingskosten en vervolgens te voldoening van de oudste openstaande facturen.

Artikel 11 Rente en Kosten

11.1 Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum een rente van 1% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag.

11.2 Wanneer de wederpartij in verzuim is, komen de buitenrechtelijke incassokosten voor zijn rekening. Deze kosten worden bepaald op tenminste 15% van het in te vorderen bedrag. Met een minimum van €200,– , exclusief BTW. Voor zover nodig, wordt hiermee afgeweken van de algemene maatregel van bestuur (ambv), zoals bedoeld in artikel 6-96, lid 4 BW. Voor zover het afwijken van de genoemde amvb niet mogelijk is, geldt het in de amvb gestelde.

Artikel 12 Geschillen en toepasselijk recht

12.1 Op alle door ons gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen tussen partijen, die uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten voortvloeien of daarmee in rechtstreeks of zijdelings verband staan, zullen in eerste instantie worden berecht door de bevoegde Rechter.

Artikel 13 Inwerkingtreding

13.1 Dee algemene voorwaarden zijn van kracht met ingang van mei 2015, Ze zijn op genoemde datum gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant.

U kunt ook een kopie (PDF) van onze algemene voorwaarden downloaden middels onderstaande knop.

Download Algemene Voorwaarden (PDF)